GÜVENÇ KÖYÜ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

KÖY AĞASI
ALT BAŞLIKLAR
HAVA DURUMU
ANKET
Sitemizi Nasıl Buldunuz?
Mükemel
Güzel
Normal
Kötü

FAYDALI LİNKLER

KÖY HAKKINDA BİLGİ:
İlçeye uzaklığı11 km. Rakım 1000m. 50 hane ve nüfusu 270'dir. İlçenin Güney Doğusunda yer alır. Köyün 1 km kadar yakınında 10-15 haneden oluşan ve Dönge isminde bir de mahallesi var. 1984 yılında yapılan ve Diyanet işleri Başkanlığına bağlı, 80 öğrenci kapasiteli yatılı dini eğitim veren kız talebe yurdu bulunuyor.

Geçim kaynağı tarım. Engebeli arazi yapısına sahip köyde yetiştirilen tarımsal ürünlerin başında buğday, arpa ve şeker pancarı geliyor. Güvenç'te bulunan gölet sayesinde yoğun olarak sebzecilik yapılıyor. Ovada en fazla sebze üretimi burada gerçekleştiriliyor. Kar, yağmur suları ve derelerden beslenen sulama amaçlı Güvenç Göleti 1985 yılında Devlet tarafından yapılarak hizmete açıldı.

Sülale isimleri:
- Kocabaşlar (Kocabaş),
- Perçinler (Perçin),
- Hacıömerler (Oner),
- Köseler (Vural, Büyükorhan),
- Muhipler(Alkan),
- Deliosmanlar (Ozdemir),
- Kadılar(Güneş),
- Serdarlar (Alkan),
- Haliloğulları (Karaoğlu, Çetinkaya, Hantaş),
- Molla Mollamehmetoğulları-Kıyakoğulları (Şahin),
- Camgözler (İncekara, Durmaz, Akkaya) 
- Demirkayalar (Demirkaya)

Tarihi turistik yerleri:
- Höyük: Burası Devlet tarafından koruma altına alınmıştır.
- Güvenç Göleti: Her ne kadar sulama amaçlı yapılmış olsa da olta balıkçılığı ve hafta sonu pikniği için oldukça uygundur.


Kazan ilçesinin güneydoğusunda ve ilçe merkezine 11 km, Ankara-İstanbul karayoluna 6 km uzaklıktadır. Ankara - İstanbul karayoluna 1 km mesafede "Dönge" Mahallesi bulunmaktadır. Orhaniye, İmrendi, Aydın, Kumpınar, Kazan (Kayı Mahallesi) şehir merkezi, Alpagut, Kılıçlar ile Keçiören ilçesine bağlı Sarıbeyler Köyü ile komşu olup, orman köyü statüsündedir.
Karyağdı Dağı'nın batısında bulunan yüksek düzlüklerin içine gömülmüş olan Güvenç Çayı vadisinin yamaç bitiminde ve vadi tabanına yakın yerdedir. Bu özelliği ile de yerleşme jeolojik ve jeomorfolojik bakımdan çeşitlilik gösterir. Rakımı 1000 metredir.
Kahverengi, kahverengi orman, kolüvyal ve alüvyal toprak yapısına sahip yerleşmenin arazisi 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci sınıftır. Bu arazide kuru tarım alanları, bağ ve bahçeler, mera ve fundalıklar bulunur. Taşkınlar dolayısıyla sulama amaçlı olarak Güvenç Çayı üzerine DSİ tarafından bir gölet yapılmış ve 1985 yılında hizmete açılmıştır. Fundalıklarda ve meralarda bitki örtüsü türü zengindir. Tepe düzlüklerinde ve yamaçlarında, dere yamaç ve vadilerinde meşe, badem, fındık, ceviz, çam, ahlat, dut, kavak, selvi, söğüt, yaban eriği, alıç, kuşburnu ve çalı türü ağaçlar sıkça görülür.
 Alçak plato konumunda olan Güvenç Çayı vadisi yaklaşık 5 km uzunlukta ve tabanlı vadi olduğu için de yer altı suyu yönünden zengindir. Güvenç çayı vadisinin taban kısımlarında meyve bahçeleri, yamaçlarında ise bağlar bulunmaktadır. Kar ve yağmur sularının Güvenç Göleti'nde tutulması ile bölgede sulama imkânları geniş olup, sulu tarıma elverişli araziler geniş alan kaplar.

Antik çağlardan itibaren insanoğlunun iskan sahası olan bölgeden antik ulaşım yolarının bir kolu geçmiş, bu kol Abdüsselam Dağı'nın doğusundan, Mürted Ovası'nda Kayı, Bucuk, Dutluca, Bitik, Güvenç ve Sancar höyükleri üzerinden kuzeydoğuya doğru gittiği tahmin edilir.

Güvenç Köyü'nün 1 km kuzeybatısında ve düz bir sahada bulunan "Belkaya" höyük, kuzey - güney istikametinde yaklaşık 125 metre, doğu  - batı istikametinde 105 metre, yüksekliği ise 7,5 metredir. Yapılan yüzey araştırmalarında Eski, Orta, Geç Tunç Devri'ne ait çanak - çömlek parçaları görülür. Özellikle Eski Tunç Çağı'na ait seramik parçaları daha fazladır. Höyüğün yamaçlarında kaçak kazı izleri bulunmakta olup, günümüzde höyüğün çevresinde tarım yapılmaktadır.

Köyün doğusunda bulunan "Kurudere" yamaçlarında, "tahıl küpü" olarak kullanılan küpler çıkmaktadır. Ayrıca düzgün istif edilmiş andezit taşlara rastlanmaktadır. Köyde antik çağlara ait devşirmeye malzeme çoktur. Çamlıktepe yamaçlarında arkeolojik araştırmalar neticesinde yeni bilgilere ve bulgulara rastlanabilir. Kanaatimizce sel baskınlarından tahıl ürünlerini ve kendilerini korumak için bu bölge antik çağlarda yerleşme yeri olarak kullanılmış olabilir. Arazi erozyonal yığılma ve şekillerden dolayı yüzey araştırmasına uygun değildir.

1463 yılında Güvenç Köyü'nün adı geçmekte olup, bağlı bulunduğu idari birim zikredilmemiştir. 1530 yılında "Hâssa-yi Mir-livâ" (Ankara Alaybeyi) ve "Tımârhâ-yi Zuâmâ   ve Merdân" köylerinden olan Güvenç Köyü, 17 hane, 6 mücerred (bekar erkek), 1 yaşlıyaklaşık 92 nüfuslu ve yıllık hasılatı 2552 akçedir. Yıllık hasılatın yarısı Ankara Alaybeyi'ne, yarısı da tımar sahiplerine aittir.
1530 yılında Ankara Bacı (günümüzde Polatlı ilçesinin Ankara Çayı vadisi bölgesi) kazasında "Ömer Fakıh evladı vakfı" olan "Güvenç Şeyh mezrası" bulunmaktadır.
1571 yılında Güvenç Köyü'nde Abdülkerim oğlu Muhammed tarafından, yıllık geliri 500 akçe olan bir "evladlık vakıf" vakfedilmiştir.
1845 yılında Güvenç Köyü'nde 9 hane bulunmaktadır. Bu yıllarda köyde tarım, bağ ve bahçe işleri yapılmakta ve tütün yetiştirilmektedir. Ayrıca büyük ve küçükbaş hayvan beslenmektedir. Köyün en varlıklı ailesi Muhiboğlu Salih Efendi'dir.
1845 yılında köyde vergi veren hane reisleri ve meslekleri şöyledir; Halil oğlu Osman (çiftçi), Muhin oğlu Salih (çiftçi), Muhib oğlu Mustafa Ahmed (çiftçi), Hüsnü oğlu Mustafa (çiftçi), Hatiboğlu Topal Mehmed (çiftçi), Kozkıran oğlu Mustafa (çiftçi),Eham oğlu Mehmed (ırgad), Mehmed oğlu Yusuf (çoban) ve Topal Hasan oğlu İpek (hizmetkar).
1845 yılında Dönge Çiftliği'nde 7 hane bulunmaktadır. Çiftlikte tarım yapılmakta, büyük ve küçükbaş hayvan beslenmektedir. Çiftliğin en varlıklı kişisi Muslu oğlu Topal Mehmed'dir.
1845 yılında köyde vergi veren hane reisleri ve meslekleri şöyledir; Muslu oğlu Topal Mehmed (çiftçi), Pirinci oğlu Ahmed (çiftçi), Durmuş oğlu Ahmed (çiftçi), Mızmız oğlu Ahmed (ırgad) ve İsmail (çiftçi) ve Çil Çoban (çoban).
Mustafa Kemal Paşa'nın, 27 Aralık 1920 günü Anadolu'da Milli Mücadele Hareketi başlatmak üzere Ankara'ya gelişinde düzenlenen karşılama törenindeki "Seymen Alayı'nın reisi, Güvenç Köyü'nden Mollamahmutoğulları'ndan İbrahim Çavuş'tur.

Cumhuriyet döneminde Güvenç Köyü, Ankara , Merkez kazası Zir nahiyesine, daha sonraki yıllarda sırasıyla Karalar, Bitik, Halkavun ve Kazan nahiyelerine bağlanır.
Kazan nahiyesi 1957 yılında Yenimahalle ilçesine, 1987 yılında da Kazan nahiyesinin ilçe olmasıy ile birlikte, köy, Kazan ilçesine bağlanır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı ile de Büyükşehir mücavir alanı içerisine alınır.
Orman köyü olup, 1935 nüfus sayımında 489 olan nüfusu, 1950 yılında en yüksek seviyesi olan 640 kişiye ulaşır. 2007 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre nüfusu 196 kişidir.

1947 yılının Temmuz ayında bölgede bir sel felaketi yaşanır ve Güvenç Köyü'nden 18 kişi vadide tarlalarda çalışırken sel sularına kapılarak boğulur. Bu felakette de Aydın Köyü sel suları altında kalır ve daha sonra bugünkü yerine taşınır.
Geleneksel mimari taş duvar üstüne kerpiç ve damlı, avlulu, tek ve iki katlı yapılardır.
Geçim kaynağı kuru ve sulu tarımdır. Yetiştirilen ürünlerin başında buğday, arpa, şeker pancarı, kabak, kavun ve karpuz gelir. Güvenç Göleti'nden yapılan sulama sayesinde, Güvenç Çayı vadisinde yoğun olarak ticari anlamda sebzecilik yapılmaktadır. Kazan ilçesinde en fazla sebze (domates, fasulye, soğan, lahana, biber, patlıcan, kabak, bamya, patates, salatalık, pırasa, turp vd.) üretimi burada gerekleşmektedir.
Güvenç Çayı boyunca ve Güvenç Göleti kıyısında hafta sonu piknikleri için uygun alanlar bulunmaktadır. Ayrıca Güvenç Göleti'nde tatlı su balığı avlanır.
Günümüzde köyde bulunan sülale isimleri şunlardır; Kocabaşlar (Kocabaş), Veliğiller (Perçin), Mustafaçavuşlar (Öner), Köseler (Vural, Büyükorhan), Muhipler (Alkan), Deliosmanlar (Özdemir), Kadılar (Güneş), Serdarlar (Alkan), Haliloğulları (Karaoğlu, Çetinkaya, Hantaş), Mollaoğulları (Şahin), Kıyakoğulları (Şahin), Camgözler (İncekara, Durmaz, Akkaya), Palabıyıklar (Güler), Seyidçavuşlar (Demirkaya), Kakilliler (Kalkan), Yörükler (Karaoğlu), Osmanlı (Durmaz) ve Ayşeananınbebeler (Demirtaş).
İlköğretim taşımalı olarak Kazan şehir merkezinde sürdürülmektedir. Ayrıca yerleşmede özel yatılı kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. İçme suyu ve kanalizasyon şebekesi mevcut olup, fosseptik çukurları yeterli olmadığından kullanışlı değildir. Ana ulaşım yolu stablize asfalt, Güvenç Göleti arası ise stablizedir.

Eski köy cami sonradan tadilat görmüş, çevre düzenlemesi ve minare yapılmıştır. Çok amaçlı köy konağı bulunmaktadır. Son yıllarda eğitime önem verilmiş ve emekli hakim Ali Osman Büyükorhan Güvenç köyü doğumludur. Köy sakinlerinin gelir düzeyi normalin üstündedir.

Köy girişinde bulunan Aşağıpınar Çeşmesinde antik devrişme malzeme bulunmaktadır. Yukarıpınar Çeşmesi yol çalışmaları dolayısıyla çukurda kalmış olup, yapımında antik devşirme malzeme kullanılmıştır. Hamam deresi mevkiinde "ılıca" suyu bulunmaktadır. Rivayetlere göre geçmiş zamanlarda burada tedavi amaçlı hamam bulunuyormuştu. Günümüzde romatizmal rahatsızlığı olanlar tarafından ılıca suyu kullanılmaktadır.
Yerleşmenin çevresinde önemli olan doğal güzeliğe sahip olan mekanlardan bazıları şunlardır; Gökdereler, Kızıltepe, Çoraklık, Tavşantepe, Eskibağlar, Taşkesi dereleri, Sarıkaya, Hamam Deresi, Sulukaya, mesire yerleri olan Dolanbaç mevkii, Evkayası (doğal erime sonucu meydana gelen geniş balkonlar. Yağışlı havalarda keçiler buraya sığınır. Fındıklık (yabani fındık koruluğu), Çiğirlik Deresi (Dik yamaçların bulunduğu kayalardan sular akar ve şelaleler oluşurken, 3-4 sene önceki depremde bu sular yatak değiştirir ve kurur. Yerleşmenin içme suyu da buradan gelirmişti.)
Güvenç Köyü'nün doğusunda "Çamlık" mevkiinde geçmiş zaman artığı çam korusu bulunmaktadır. Bu tepe üzerinde "Çam Dedesi" ziyareti vardır. Son zamanların bir ahlâk zafiyeti olan "Müslüman mezarında define arama" hastalığı bu ziyaret yerinde de kendini göstermiş ve mezar tahrip edilmiştir. Yönüzözü (Yunusözü) mezrası, Kılıçlar, Güvenç ve Sarıbeyler tarafından ortak otlakiye olarak kullanılmaktadır. Köyün örf ve adetleri diğer köylerle aynıdır.

fff
keçiören düğün salonu keçiören toplantı salonu keçiören düğün salonları ankara düğün salonu keçiören nikah salonu ray dolap ankara mutfak dolabı ankara banyo dolabı ankara vestiyer ankara duvar ünitesi ankara gardrop ankara tv ünitesi ankara vestiyer duvar ünitesi tv ünitesi gardrop mobilya mobilya ankara bamya çorbası etli ekmek mevlana pide bıçak arası konya tandır kuzu tandır fotokopi makinası fotokopi web tasarımı ankara tercüme büroları tercüme ankara tercüme simultane tercüme yapı denetim firması fotokopi makinası kiralama fotokopi makinası satışı fotokopi makinası tamiri maurers orjinal maurers meksika biber hapı biber hapı acı biber hapı